Regulamin zakupów

I. Postanowienia ogólne.

§ 1

W niniejszym regulaminie zwrotów i wymian towarów w Sklepie Hamleys, zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozmieć:

a. Sklep Hamleys– salon sprzedaży prowadzony przez podmioty należące do Inexad Polska Sp. z o.o.

b. Konsument – osoba zdefiniowana w art. 221 Kodeksu Cywilnego,

c. Towary – wszelkie produkty zakupione w Sklepie Hamleys

d. Data Sprzedaży – data wskazana w paragonie fiskalnym lub fakturze VAT jako data sprzedaży danego Towaru,

§ 2

1. Regulamin określa warunki zwrotów i wymian towarów nabytych w Sklepie Hamleys.

3. Regulamin dostępny jest :

a. w Sklepie Hamleys w Galerii Północnej w Warszawie

§ 3

Zasady opisane w Regulaminie nie ograniczają w żadnym stopniu uprawnień Konsumenta z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, przysługujących na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, lub z tytułu gwarancji – w przypadku Towarów objętych gwarancją jakości.

II. Zasady zwrotu i wymiany Towarów.

§ 4

1. Każdy Konsument ma prawo do zwrotu lub wymiany Towaru w terminach: – wymiana – 7 dni od Daty Sprzedaży. – Zwrot – 14 dni od Daty Sprzedaży.

2. Zwrotu lub wymiany Towaru można dokonać w Sklepie Hamleys w którym dokonano zakupu Towaru.

§ 5

Konsument może dokonać zwrotu lub wymiany Towaru pod warunkiem łącznego spełnienia następujących warunków:

a. Konsument posiada dowód zakupu Towaru

b. Towar nie nosi śladów użytkowania ani żadnych uszkodzeń,

c. jeżeli Towar znajdował się w fabrycznym opakowaniu, powinien zostać zwrócony w tym samym, i niezniszczonym opakowaniu,

a. Wymiana Towaru.

§ 6

Konsument może dokonać wymiany Towaru na inny w tej samej lub wyższej cenie. W przypadku wymiany na Towar w wyższej cenie, warunkiem wymiany jest dopłata różnicy ceny pomiędzy Towarem wymienianym a towarem, na który ma nastąpić wymiana.

III. Uwagi i skargi.

§ 7

1. Wszelkie uwagi i skargi dotyczące stosowania Regulaminu mogą być składane bezpośrednio w Sklepie Hamleys, w godzinach ich otwarcia lub e-mailem na adres: info@hamleys.pl.

2. W uwagach lub skardze należy podać dane kontaktowe zgłaszającego, umożliwiające udzielenie odpowiedzi, oraz opis zdarzenia będącego podstawą skargi.

3. Odpowiedź na skargę zostanie udzielona w terminie 14 dni od daty otrzymania skargi.